Menu

Oude Romeinse weg gevonden in Katwijk

Archeologen hebben bij opgravingen in Katwijk een deels intacte weg van zo’n 125 meter uit de Romeinse tijd gevonden. Vermoedelijk dateert de weg uit het jaar 125 AD (na Christus). De bijbehorende Romeinse nederzetting bevat huisplattegronden, een grachtensysteem en een grafveld. Dankzij deze waardevolle vondsten kan een completer beeld gegeven worden van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse Limes.

Romeins bouwmateriaal met pleisterwerk

De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg was een grote verrassing voor de archeologen. De lengte van de aangetroffen weg is bovendien erg bijzonder. Bermgreppels en verticale houten palen – die dienden om de weg niet te laten verzakken – zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Naast de Romeinse weg en het pleisterwerk zijn onder andere huisplattegronden, greppels en grachten, en een grafveld met crematiegraven en graven gevonden. In de grachten zijn grote hoeveelheden aardewerk, fragmenten van leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik aangetroffen.

Topvondst
Absolute topvondst is een stuk Romeins bouwmateriaal, waarop nog pleisterwerk en een schildering te zien zijn, dit wordt niet vaak gevonden. De vondst kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek dat de provincie Zuid-Holland langs de Tjalmaweg in Katwijk uitvoert, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute.

Publieksdag 
Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, organiseert de provincie Zuid-Holland met de gemeente Katwijk een speciale publieksdag. Bezoekers kunnen dan de opgraving langs de Tjalmaweg bezoeken, zij moeten zich hiervoor van te voren aanmelden. Meer informatie over deze publieksdag en aanmelden voor een rondleiding staat vanaf donderdag 27 september a.s. op  www.rijnlandroute.nl. De belangrijkste vondsten worden in ieder geval vanaf begin 2019 in het Informatiecentrum van de RijnlandRoute tentoongesteld.

Romeinse Limes
Deze opgravingen zijn onderdeel van de Romeinse Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk. Vanwege de grote archeologische betekenis is de Limes voorgedragen om benoemd te worden tot UNESCO-Werelderfgoed. De planning is om in 2020 het nominatiedossier aan te bieden aan het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in Parijs. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité dan of het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus  is het  nodig  dat de  terreinen  die worden  voorgedragen  de hoogst  mogelijke  beschermingsstatus  hebben. In  ons  land betekent  dat  de status  van  Archeologisch Rijksmonument. De Limes is zo bijzonder dat we deze voor de volgende generaties willen behouden. Het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en gemeenten werken hierin samen.

De provincie is door de samenstelling van haar bodem een gebied dat rijk is aan archeologie. Archeologie vertelt veel over onze vroege bewoningsgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland brengt de vindplaatsen in het projectgebied van de RijnlandRoute dan ook graag in een vroeg stadium in beeld en waar nodig stelt zij daarbij de archeologische vondsten veilig, conserveert en behoudt zij deze. Het liefst behouden wij vondsten ter plekke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan worden vindplaatsen ex situ (=middels een opgraving) behouden. Zo beschermt de provincie haar archeologisch erfgoed en maken wij het beleefbaar voor een groter publiek.

Jeroen Loopik van ADC met een deel van een houten paal van de Romeinse weg